Тибет

Висотна поясність чи висотна зональність - закономірна зміна природних умов і ландшафтів в горах у міру зростання абсолютної висоти (висоти над рівнем моря). Відповідно висотний пояс чи висотна ландшафтна зона - одиниця висотно-зонального розчленування ландшафтів в горах. Висотний пояс утворює смугу, порівняно однорідну за природними умовами, часто переривчасту.

Характеристика явища висотної поясності

Висотна поясність пояснюється зміною клімату з висотою: на 1 км підйому температура повітря знижується в середньому на 6 °C, зменшується тиск повітря, його запиленість, зростає інтенсивність сонячної радіації, до висоти 2-3 км збільшується хмарність і кількість опадів.

У міру наростання висоти відбувається зміна ландшафтних поясів, в деякій мірі аналогічна до широтної зональності. Величина сонячної радіації збільшується разом з радіаційним балансом поверхні. У результаті температура повітря знижується в міру зростання висоти. Крім того, відбувається зменшення кількості опадів через бар'єрний ефект.

Між широтними поясами і висотними зонами є часткова схожість за кліматичними особливостями, розміщенні рослинності та ґрунтів. Але багатьом поясам неможливо знайти повні широтні аналоги. Наприклад поясу гірської тундри не властива полярна ніч, на відміну від аналогічного біома на рівнині. Це визначає розходження в ритмах гідрокліматичних і ґрунтово-біологічних процесів. 

Типи висотної поясності

Кожній ландшафтній зоні властивий свій тип висотної поясності, свій поясний ряд, що характеризується числом поясів, їх послідовністю і висотними кордонами. Повний спектр висотної поясності можна спостерігати у великих гірських масивах екваторіальних і тропічних широт (Анди, Гімалаї).

Формування типів висотної поясності гірських систем визначають наступні чинники:

  • Географічне положення гірської системи. Кількість висотних поясів в кожній гірській системі та їх висотне положення в основних рисах визначаються широтою місця і положенням по відношенню до морів і океанів (континентальністю). У міру просування з півночі на південь висотне положення природних поясів у горах і їхній набір поступово збільшуються. Найнижчий пояс в гірській системі є продовженням тієї широтної зони, яка розташована біля підніжжя.
  • Абсолютна висота гірської системи. Чим вище піднімаються гори і чим ближче вони розташовані до екватора, тим більшу кількість висотних поясів вони мають.
  • Рельєф. Рельєф гірських систем (орографічний малюнок, ступінь розчленованості та вирівняності) визначає розподіл снігового покриву, умови зволоження, збереження або винесення продуктів вивітрювання, впливає на розвиток ґрунтово-рослинного покриву і тим самим визначає різноманітність природних комплексів у горах.
  • Клімат. З підняттям у гори змінюються температура, зволоження, сонячна радіація, напрямок і сила вітру, типи погоди. Клімат визначає характер і поширення ґрунтів, рослинності, тваринного світу і т. д., а отже, різноманітність природних комплексів.
  • Експозиція схилів. Вона робить значний внесок у розподіл тепла, вологи, вітрової діяльності, а отже, процесів вивітрювання і розподілу ґрунтово-рослинного покриву. На північних схилах кожної гірської системи висотні пояси розташовані зазвичай нижче, ніж на південних схилах.

На положення, зміну меж і природний вигляд висотних поясів впливає і господарська діяльність людини.

Найвиразніше розрізняються дві групи типів висотної поясності: приморська і континентальна. Для приморської групи характерне переважання гірничо-лісових типів ландшафту у низько- та середньогір'ї і наявність безлісого поясу (альпійського в широкому сенсі слова) у високогір'ях. Для континентальної групи висотних поясів характерні безлісні ландшафти, зазвичай з послідовною зміною від пустельних біля підніжжя і передгір'ях до гірсько-степових і гірсько-лугових в середньому і верхньому ярусах гір.

При більш детальному розчленуванні в межах цих груп виділяється кілька типів спектрів висотної поясності, витриманих у великих меридіональних смугах. У кожній з цих смуг загальними є не тільки кліматичні умови, а й історія природи, насамперед спільність або зв'язок вогнищ формування флори і фауни.

Приклади типів висотної поясності

Прибережно-атлантичний тип представляють гори Західного Кавказу. Найнижчим є гірсько-лісовий пояс з підпоясом широколистяних і хвойних лісів. Вище йде альпійський (у широкому сенсі) пояс з підпоясом субальпійського криволісся і високотравних луків, власне альпійських низькотравних лугів і нівальний пояс.

Прикладом урало-тяньшаньського типу висотної поясності служать гори Середньої Азії зі зміною поясів від пустель в підніжжях до гірських степів на схилах, місцями з переходами до гірських лісів, лугів і високогірних пустель, вище яких також простирається нівальний пояс.

Висотні пояси

Нівальний пояс

Назва походить від лат. nivalis - сніговий, холодний. Пояс вічних снігів і льодовиків, найвища з висотних зон у горах. Нівальний пояс розташовується вище снігової лінії, яка в тропічній зоні і пустельних регіонах сягає 6500 м (Анди, Центральна Азія) і закономірно знижується на північ і південь, досягаючи рівня Світового океану в Антарктиді і Арктиці. Знизу межує з альпійським (у вузькому сенсі) поясом.

Вільні від снігу невеликі простори відчувають посилене морозне вивітрювання, що зумовлює наявність грубоуламкової кори вивітрювання (камені, щебінь). На ній селяться водорості, лишайники, поодинокі квіткові трави. Заходять у нівальний пояс деякі комахи, птахи, поодинокі види гризунів і хижаків.

Нівальний пояс іноді розглядають як частину альпійського.

Гірсько-тундровий пояс

Розташований між нівальним (вище) і гірсько-лісовим або альпійським (нижче) поясами. Кліматичні умови характеризуються тривалою суворою зимою і коротким холодним літом. Середньомісячні температури нижче +8 °С. Для цього поясу звичайними є сильні вітри, які перевіюють сніговий покрив взимку, і суха поверхня ґрунту влітку. Часте глибоке промерзання ґрунтів. Рослинність мохово-лишайникова і аркто-альпійська чагарникова.

У відносно теплих регіонах заміщається альпійським і субальпійським поясами.

Альпійський пояс

У широкому розумінні - високогірна область вище за межу лісу і криволісся.

У розумінні ботаніків - типовий для помірного і субтропічного поясів пояс субальпійських і альпійських лугів і сланких чагарників, що перемежовуються з кам'яними осипами. Знизу межує з субальпійським поясом, зверху - з нівальним або гірсько-тундровим.

У Альпах і Андах межа альпійського поясу знаходиться на висоті 2200 м, на Східному Кавказі - 2800 м, на Тянь-Шані - 3000 м, а в Гімалаях - вище 3600 м.

Як синонім може вживатися термін гірсько-луговий пояс.

Субальпійський пояс

Зона, в якій субальпійські луки перемежовуються з рідколіссям. Поєднує в собі як відкриті ландшафти, так і паркові ліси і криволісся. Зверху межує з альпійським поясом, знизу - з гірсько-лісовим (у вологих регіонах) або степовою частиною пустельно-степового (в посушливих регіонах).

Як синонім може вживатися термін гірсько-луговий пояс.

Субальпійський пояс нерідко розглядається як частина альпійського або гірсько-лісового.

Гірсько-луговий пояс

Термін використовується як синонім субальпійського або альпійського поясу, або для їх об'єднання. В останньому випадку внизу межує з лісовим поясом, вгорі - з нівальним.

Гірсько-лісовий пояс

Представляє собою поєднання різних лісових угруповань. Найбільш вологий з усіх гірських поясів. Знизу межує з пустельно-степовим поясом, зверху- з субальпійським або гірсько-тундровим.

Пустинно-степовий пояс

Пояс з сухим кліматом і пануванням пустельних і степових рослинних формацій. Поширені в пустельних, напівпустельних і степових зонах тропіків, субтропіків і помірного поясу, почасти в зонах саван і рідколісь субекваторіальних поясів.

У помірному і субтропічному поясах гірські степи розвиваються при 350-500 мм опадів у рік, гірські напівпустелі - при 250-350 мм, гірські пустелі - при сумах опадів менше 250 мм на рік. У тропічному або субекваторіальному кліматі ці величини будуть на 100-200 мм більшими. Ці величини на 50-100 мм перевищують величини для рівнинних районів відповідних біомів і кліматичних зон.

У межах пустельно-степових поясів зміна ландшафтів в міру збільшення висоти відбувається наступним чином:

  • гірсько-пустельні,
  • гірсько-напівпустельні,
  • гірсько-степові.

У посушливих регіонах межує зверху з субальпійським поясом, у більш вологих - з гірсько-лісовим. Однак, якщо гори піднімаються вище поясу максимуму опадів, до якого приурочений пояс гірських лісів, пустельно-степовий пояс буде знаходитися вище нього.

Прикладами такого інвертованого розташування можуть служити східний схил Болівійського нагір'я, Абіссінське нагір'я, внутрішні частини Паміру.

Практичне значення висотної поясності

Вплив висотної поясності істотно позначається на господарстві гірських територій. З висотою скорочується вегетаційний період і погіршуються інші агрокліматичні показники, утруднюється або стає неможливим обробіток теплолюбних культур, з'являється можливість культивування холодостійких рослин. Гірські луки є важливими як сезонні пасовища. У високогір'ях умови ведення господарства ускладнюються пониженням тиску, недостачею кисню, пониженням точки кипіння води і т. п., що створює специфічні труднощі в роботі транспорту, на високогірних рудниках, метеостанціях та інших господарських об'єктах. У людини комплекс умов високогір'я викликає несприятливі фізіологічні реакції (гірська хвороба).

За матеріалами: wikipedia.org.

 

Читайте також: